Weather (Oct 4 – Oct 10)

* Lyrics:

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Sat/Sun

Books

Kipper’s Book of Weather

Kipper’s Rainy Day

Kipper’s Sunny Day

Kipper’s Snowy day

(Mick Inkpen)

The cloud book (Tomie de Paola.)

Like a windy day (Frank Asch)

The rainbow and you (E.C. Krupp)

Music

How’s the weather?

I hear thunder

Rain rain go away

Rainbow colors

Language

C for Cloud

Art/Science/Cultural

Make a rainy day picture by using cotton balls for clouds, small paper cut out rain drops, and aluminum foil lightning and puddles.

Rainbow streamer

Rainbow bracelet

Math

Name and count colors

Vietnamese Immersion

Hát “Mưa Bóng Mây

Trò chơi “Lộn cầu vồng”

Group Play

Playground

* Lyrics:

* Lyrics

How’s the weather?

How’s the, how’s the weather?
How’s the, how’s the weather?
It’s sunny, it’s sunny
It is sunny now, it is sunny now
How’s the, how’s the weather?
How’s the, how’s the weather?
It’s rainy, it’s rainy
It is rainy now, tt is rainy now

I Hear Thunder (tune to “Where is thumbkin?“)

I hear thunder, I hear thunder.
Oh don’t you, oh don’t you
Pitter, patter raindrops (repeat)
I’m soaked through
So are you.

Rain, Rain go away

Rain, rain, go away
Come again some other day.
Sunshine, come our way
So we can go out and play.

It’s raining, it’s pouring
The old man is snoring
Went to bed and he bumped his head
And he didn’t get up until morning.

Rainbow Colors  (Tune: Hush, Little Baby)

Rainbow purple, rainbow blue
Rainbow green and yellow, too
Rainbow orange, rainbow red
Rainbow smiling overhead.
Come and count the colors with me
How many colors can you see?
One, two, three, down to green,
Four, five, six can be seen
Rainbow purple, rainbow blue,
Rainbow green and yellow, too.
Rainbow orange, rainbow red,
Rainbow smiling overhead.

Mưa Bóng Mây

Có cơn mưa nào lạ thế
Thoáng mưa rồi tạnh ngay
Em về nhà hỏi mẹ
Mẹ cười! Mưa bóng mây

Mưa ơi! cơn mưa rơi nho nhỏ
không làm ướt tóc ai
Tay em che trang vở
Mưa đừng ướt chữ em

Mưa ơi! mưa rơi trên sân nhỏ
Như em đang đùa vui
Mưa cũng làm nũng mẹ
vừa khóc xong đã cười
Mưa cũng làm nũng mẹ
vừa khóc xong đã cười

Lộn cầu vồng

Lộn cầu vồng nước trong nước chảy
Có cô mười bảy, có chị mười ba
Hai chị em ta, ra lấy lá đa
Về lộn cầu vồng

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: