Activities with parachute

Mở đầu: phụ huynh mở dù ra, vừa trải xuống đất vừa hát gọi các bạn tới (http://www.youtube.com/watch?v=Bpr-GEZXZe4)

Oh who can come and pull out the chute, pull out the chute
Oh who can come and get on the chute, it’s almost bubble time

Khi các bạn định vị ngồi trong vòng tròn, người hướng dẫn đứng giữa hỏi các bạn có muốn chơi bong bóng hay không rồi vừa thổi bong bóng vừa hát.  (http://www.youtube.com/watch?v=QQMl8gffavM)

(Nhạc theo bài If you’re happy and you know it)
There are bubbles in the air in the air (clap clap)
There are bubbles in the air in the air (clap clap)
There are bubbles in the air
There are bubbles everywhere
There are bubbles in the air in the air (clap clap)

There are bubbles way up high way up high (clap clap)
There are bubbles way up high way up high (clap clap)
There are bubbles way up high
There are bubbles in the sky
There are bubbles way up high way up high (clap clap)

There are bubbles way down low way down low  (đập tay xuống đất 2 lần bộp bộp)
There are bubbles way down low way down low (bộp bộp)
There are bubbles way down low
There are bubbles by your toes
There are bubbles way down low way down low (bộp bộp)

There are bubbles in your hair in your hair (đập nhẹ lên các bạn pop pop)
There are bubbles in your hair in your hair (pop pop)
There are bubbles in your hair
There are bubbles everywhere
There are bubbles in your hair in your hair (pop pop)

Người hướng dẫn đi vòng quanh và thổi bong bóng cho từng bạn một, phụ huynh hát lặp theo người hướng dẫn.

Bubbles for Maggie
Bubbles for Anh
Bubbles for Ryan
Bubbles Mia
Bubbles for Lily
Bubbles for Alex
Bubbles for Bi
Bubbles for …..
Bubbles for everyone
Bubbles for everyone

Người hướng dẫn hỏi “Who wants to help me shake the bubbles out?“, hướng dẫn các bạn vẫy dù và cùng hát.

(Nhạc theo Ten little Indians)
One little two little three little bubbles
Four little five little six little bubbles
Seven little eight little nine little bubbles
Ten little bubbles go pop pop pop (tay đập xuống đất cùng lúc)
Can you pop those bubbles out pop pop pop
Can you pop those bubbles out pop pop pop
Can you pop those bubbles out
Pop pop pop pop pop pop pop

Người hướng dẫn hỏi các bạn “Who wants to hide under the parachute?“, rồi cùng các phụ huynh dựng lều và hát (http://www.youtube.com/watch?v=PFzPOqiG7Uw)

(Đập mạnh 2 tay liên tục xuống đất tạo tiếng sấm)
I hear thunder I hear thunder
Louder roar, louder roar
(Đưa ngón tay lên môi “shhhhh”)
(Đập nhẹ 10 đầu ngón tay xuống đất như tiếng mưa)
Pitter patter raindrops
Pitter patter raindrops
Soft the rain, soft the rain

Các phụ huynh đứng dậy vẫy dù, các bạn đứng dưới dù và cùng hát (http://www.youtube.com/watch?v=n8MQVsjwY4E)

(Nhạc theo Twinkle twinkle little star)
Red and yellow green and blue
These are the colors over you
Red like an apple green like a tree
Yellow like the sun blue like the sea
Red and yellow green and blue
These are the colors over you

hoặc

Up up up we go
Down down down so slow
Raise our colors to the sky
Count to 3 and watch it fly

hoặc chơi peekaboo

who’s hiding under my parachute peekaboo

Một số trò khác có thể chơi thêm nếu còn sức
1. Tất cả ngồi quây vòng tròn trên dù, mỗi bạn có 1 quả bóng, luân phiên chuyền bóng cho nhau và hát đi hát lại (http://musicgarden.com.au/simone/File:07_I_roll_the_ball_to_you.mp3)

I roll the ball to you, you roll the ball to me

2. Trò này cho các baby đang tập đi: (http://www.youtube.com/watch?v=mniSpBT02aU)

Push push push the log together
Push push push the log together
This is the way we push the log, push the log, push the log
This is the way we push the log, la la la la 🙂

3. Peekaboo: người hướng cầm 1 con bông nào đó, giả sử là Winnie the Pooh chẳng hạn, làm điệu bộ chơi ú òa và hát (http://www.youtube.com/watch?v=uWJW3kYao50)

Winnie the Pooh says peakaboo, peakaboo
Winnie the Pooh says peakaboo, peakaboo to you, peakaboo
Có thể mở rộng ra với những hoạt động khác như
Winnie the Pooh goes up and down (goes side to side, goes twist twist twist)
And then he gives a kiss, muah

4. Goodbye: ôm Winnie đi vòng quanh mỗi bạn vẫy tay chào (http://www.youtube.com/watch?v=oI3xEraOri8)

Bye bye Tuong Anh, bye bye Maggie, bye bye Ryan
We’re glad you came to play.  We all say
Bye bye Alex, bye bye Bi, bye bye everyone
We’re glad you came to play.
Let’s take our little hands wave bye bye bye
We’ll see you all next week.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: